Melinda Hopstaken Fotografie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op 22-11-2021

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie / producten en diensten door Melinda Hopstaken, handelend onder de naam: Trouwfotograaf Melinda. Bij het afnemen van mijn producten en diensten gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Deze zijn hieronder na te lezen. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Bedrijfsgegevens

Trouwfotograaf Melinda

06-48867358

info@trouwfotograaf-melinda.nl

Kvk: 65624629

3. Aanbod

1. Trouwfotograaf Melinda doet u een aanbod in de vorm van een voorstel naar aanleiding van uw aanvraag. Hierin wordt duidelijk vermeld wat u krijgt voor dit aanbod.

2. Als de wensen allemaal zijn besproken en de opdracht is duidelijk, dan ontvangt u een offerte via de e-mail. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De prijzen genoemd in offertes zijn 48 uur geldig.

3. Elke offerte wordt op maat gemaakt en is alleen op voorgaand aanbod geldig. Voor elke nieuwe opdracht moet een nieuwe offerte worden aangevraagd.

4. Bij reportages op locatie geldt dat het weer in ieder geval droog moet zijn. Bij regen, hagel of sneeuw zal de reportage helaas verzet moeten worden, tenzij van tevoren anders overeengekomen. Het verschuiven van een reportage geldt niet voor bruidsreportages. Ook geldt dit niet als de opdrachtgever van tevoren heeft gezorgd voor een overdekte- of binnenlocatie waar we gebruik van mogen maken. Staat er slecht weer op de planning, contacteer Trouwfotograaf Melinda dan even van tevoren en zij denkt dan graag mee voor een mooie overdekte locatie.

4. Aanvaarding van de opdracht en betaling

1. De opdrachtgever dient altijd schriftelijk akkoord te gaan met de opdracht.

2. Na akkoord door de opdrachtgever dient er een aanbetaling plaats te vinden wanneer het gaat om een bedrag dat hoger dan €150,- is.

3. De aanbetaling dient te geschieden binnen 7 werkdagen na het aanvaarden van de opdracht, of, wanneer het om een last-minute opdracht gaat, minstens 2 werkdagen voordat de reportage plaats zal vinden.

4. De aanbetaling bestaat uit 35 % van het totale bedrag.

5. Na de reportage ontvangt de opdrachtgever de factuur met het resterende bedrag via de e-mail en dient deze binnen 14 dagen het bedrag over te maken. Trouwfotograaf Melinda behoudt zich het recht om de bestanden pas te leveren na ontvangst van deze betaling.

5. Uitvoering van de opdracht

1. Trouwfotograaf Melinda zal de opdracht uitvoeren zoals is overeengekomen met de opdrachtgever. Hierbij houdt Trouwfotograaf Melinda altijd haar eigen stijl en werkwijze aan.

2. Fotograaf begrijpt dat de opdrachtgever de bestanden het liefst zo snel mogelijk in ontvangst neemt, daarom hanteert Trouwfotograaf Melinda een levertijd die altijd binnen 2 weken valt, met uitzondering van printwerk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien het aanleveren van de bestanden langer dan 2 weken duurt, kan de fotograaf hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en kan er geen creditering plaatsvinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Het aantal bestanden dat aangeleverd wordt en op welke manier het aangeleverd wordt kan per opdrachtgever verschillen. Voor elke opdracht geldt dat er een vast aantal bestanden inbegrepen zit bij de prijs en dat er tegen betaling nabestellingen kunnen plaatsvinden. De tarieven van deze nabestellingen zijn vooraf vastgesteld en doorgegeven aan de opdrachtgever.

4. Tijdens trouwreportages kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gemiste momenten of mislukte opnames veroorzaakt door de gasten, omstanders of andere fotografen die niet in opdracht van Trouwfotograaf Melinda werken.

5. Trouwfotograaf Melinda zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Fotograaf is niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade / en of gemaakte kosten bij technische problemen.

6. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defect is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zichzelf en hun eigendommen. Schade aan zichzelf, hun eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

8. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor extra kosten die gemaakt worden tijdens een reportage op locatie. Denk hierbij onder andere aan: betaling van de locatie om daar te mogen fotograferen en parkeerkosten.

6. Auteursrecht

1. Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij de fotograaf. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie of fotowedstrijden, neem dan altijd vooraf contact met de Fotograaf op.

2. Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen.

3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Trouwfotograaf Melinda (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van fotograaf kunnen tonen.

4. Bij het leveren van de foto’s heeft de opdrachtgever recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.

5. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven.

6. De opdrachtgever geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotiedoeleinden, zoals: website, portfolio (zowel online als offline), social media, (foto)wedstrijden. Indien de opdrachtgever hier niet mee akkoord gaat, zal deze voor het accepteren van de offerte / prijsopgave, de fotograaf hiervan schriftelijk op de hoogte dienen te stellen.

7. De opdrachtgever mag foto’s die niet bewerkt zijn voor privégebruik op Social Media plaatsen. Een naamsvermelding naar @trouwfotograaf_melinda is daarbij niet verplicht.

8. De opdrachtgever mag foto’s die niet bewerkt zijn voor commerciëel of non-profit doeleinden niet op Social Media of andere online / offline platformen plaatsen, tenzij er wordt verwezen naar @trouwfotograaf_melinda (Instagram), https://www.facebook.com/trouwfotograafmelinda (Facebook) én de website https://www.trouwfotograaf-melinda.nl

9. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

10. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

11. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

7. Klachten

1. Klachten betreffende het geleverde werk en/ of diensten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden gemeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

2. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.